Գաղափար հատույթի մասին
Բազմանիստի հատման հարթություն կարելի է անվանել ցանկացած հարթություն, որի երկու կողմերում կան բազմանիստի կետեր:
 
Հատման հարթությունը բազմանիստի նիստերը հատում է հատվածներով:
Բազմանկյունը, որի կողմերը այդ հատվածներն են, կոչվում է բազմանիստի հատույթ:
Քանի որ քառանիստ ունի \(4\) նիստ, ապա նրա հատույթը կարող է լինել եռանկյուն կամ քառանկյուն (տես ներքևի նկարները):
 
Tetr_sk_3.png       Tetr_sk_4.png
                                                         
 
Քանի որ զուգահեռանիստ ունի \(6\) նիստ, ապա նրա հատույթը կարող է լինել եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն կամ վեցանկյուն (տես ներքևի նկարները):
Psk05.pngPsk_pierad8.pngPsk_skel.pngPsk06.png
    
 Հատույթը կառուցելիս պետք է հիշել որոշ գիտելիքներ անցած թեմաներից:
 
1.Եթե երկու կետեր պատկանում են հարթությանը, ապա նրանցով անցնող ուղիղը ևս պատմանում է այդ հարթությանը: 
2. Եթե երկու հարթություններ ունեն ընդհանուր կետ, ապա նրանք հատվում են ընդհանուր ուղիղով:
3. Եթե երկու զուգահեռ հարթություններ հատվում են երրորդ հարթությամբ, ապա հատման ուղիղները ևս զուգահեռ են: 
Օրինակ
Կառուցենք զուգահեռանիստի հատույթ, որն անցնում է \(K\), \(M\) և \(N\) կետերով:
Uzd_paraugs.png
 
1. Տանենք \(MK\) հատվածը, քանի որ երկու կետերն էլ գտնվում են հատույթի մեջ:
 
2. MKCC1=X, քանի որ նույն հարթության մեջ գտնվող ոչ զուգահեռ ուղիղները հատվում են:  
Uzd_paraugs1.png
 
3. Տանենք \(XN\) հատվածը, քանի որ երկու կետերն էլ գտնվում են հատույթի մեջ:
 
4. XND1C1=P
Uzd_paraugs2.png
 
5. Տանենք \(MP\) հատվածը, քանի որ երկու կետերն էլ գտնվում են հատույթի մեջ:
 
6. Զուգահեռանիստի ներքևի հիմքում \(N\) կետով տանենք NLMP ուղիղներ (եթե երկու զուգահեռ հարթություններ հատվում են երրորդ հարթությամբ, ապա հատման ուղիղները  զուգահեռ են):
Uzd_paraugs3.png
 
7. Միացնելով \(N\) և \(L\) կետերը, ստանում ենք \(MPNLK\) հատույթը:
Uzd_paraugs4.png
 
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009