\(L\)
Taisnl.png
\(D\)                                          \(P\)                                         \(M\)
                                                                                                                               
\(DLM\) եռանկյան \(LP\) միջնագիծը հավասար է \(DM\) կողմի կեսին:
 
  
1. Որոշիր եռանկյունների տեսակները՝
 
\(DLP\)-ն  եռանկյուն է:
 
\(PLM\)-ն  եռանկյուն է:
 
  
2. Որոշիր նշված եռանկյունների հավասար անկյունները՝
 
\(PD\)\(=\)\(D\)
 
\(PM\)\(=\)
 
  
3. Որոշիր անկյան մեծությունը՝ \(DLM\)\(=\)°-ի: