Ուղիղ պրիզմայի մակերևույթի մակերեսի հաշվման հիմնական բանաձևերը
Այս նկարներում ցուցադրված են ուղիղ պրիզմաներ՝ առաջինը եռանկյուն, իսկ երկրորդը՝ քառանկյուն:
 
Trijst_pr.png          Psk_taisns_dim_diag.png
 
Ուղիղ պրիզմայի բոլոր կողմնային նիստերը ուղղանկյուններ են, հետևաբար, նրա կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է այդ ուղղանկյունների մակերեսների գումարին:
 
1. Ուղիղ պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հաշվում են Sկողմն=PհիմքH բանաձևով, որտեղ \(H\)-ը կողմնային կողն է, իսկ Pհիմք-ը՝ հիմքի պարագիծը:
Այսպիսով, ուղիղ պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա հիմքի պարագծի և կողմնային կողի արտադրյալին:
Թեք պրիզմաների համար յուրաքանչյուր նիստի մակերեսը պետք է հաշվել առանձին:
 
2. Պրիզմայի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հաշվում են Sլրիվ=2Sհիմք+Sկողմն բանաձևով:
Պրիզմայի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա երկու հիմքերի և բոլոր կողմնային նիստերի մակերեսների գումարին:
Այս բանաձևը ճիշտ է բոլոր պրիզմաների համար:
 
Բերված բանաձևերը ճիշտ են պրիզմաների բոլոր տարատեսակների համար, մասնավորապես՝ զուգահեռանիստերի, ուղղանկյունանիստերի և խորանարդների համար: 
Կանոնավոր բուրգի մակերևույթի մակերեսի հաշվման հիմնական բանաձևերը
 
Այս նկարներում ցուցադրված են կանոնավոր բուրգեր՝ առաջինը քառանկյուն, իսկ երկրորդը՝ եռանկյուն:
 
Reg_cetrst_piram.png          Tetraedrs.png
 
Առաջին նկարում ցուցադրված քառանկյուն բուրգի \(DKC\) նիստում \(K\) գագաթից տարված է \(KN\) բարձրությունը \(DC\) կողին: 
Բուրգի կողմնային նիստի բարձրությունը, որը տարված է բուրգի գագաթից դեպի հիմքի կողը, կոչվում է հարթագիծ:
Կանոնավոր բուրգի բոլոր կողմնային նիստերը հավասարասրուն եռանկյուններ են, հետևաբար, նրա կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է այդ եռանկյունների մակերեսների գումարին:
1. Կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հաշվում են Sկողմն=Pհիմքh2 բանաձևով, որտեղ \(h\)-ը հարթագիծն է, իսկ Pհիմք-ը՝ հիմքի պարագիծը: 
Այսպիսով, կանոնավոր բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա հիմքի պարագծի և հարթագծի արտադրյալի կեսին:
Ոչ կանոնավոր բուրգերի յուրաքանչյուր նիստի մակերեսը պետք է հաշվել առանձին:
 
2. Բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հաշվում ենք Sլրիվ=Sհիմք+Sկողմն բանաձևով:
Բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է նրա հիմքի և բոլոր կողմնային նիստերի մակերեսների գումարին:
Այս բանաձևը ճիշտ է ոչ միայն կանոնավոր, այլ բոլոր բուրգերի համար:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: