Որոշիր \(A\) կետի օրդինատը, եթե տրված է նրա աբսցիսը:
 
կօօ.png
 
Կոտորակը մի կրճատիր: 
  
Պատասխան՝ եթե x=810, ապա y=ii