\(ABCD\) քառանկյան մակերեսը SABCD=42.52 սմ² է: \(AC\)-ն և \(BD\)-ն քառանկյան անկյունագծերն են, որոնց կազմած անկյունը 45° է:
 
Գտիր \(BD\) անկյունագծի երկարությունը, եթե \(AC\) անկյունագիծը 10 սմ է:

Պատասխան՝ BD=i սմ: