3segm.png
 
Հաշվիր սեկտորի, \(EOF\) եռանկյան և սեգմենտի մակերեսները, եթե շրջանագծի շառավիղը 9 սմ է և կենտրոնային անկյունը՝ 30° է:
  
 π\(3,14\)
  
Պատասխան՝
 
S սեկտոր\(=\) սմ²
 
SΔEOF\(=\) սմ²
 
S սեգմենտ\(=\) սմ²