Նշվածներից ընտրի՛ր այն նախադասությունը, որում վաղակատար դերբայով կազմված ժամանակաձև կա: Դո՛ւրս գրիր այդ բայը այն տեսքով, ինչպես հանդիպում է նախադասության մեջ, և ընտրի՛ր նրա թիվը, դեմքը և ժամանակաձևը:
 
 
Բայը՝ , թիվը՝  , դեմքը՝ , ժամանակաձևը՝