1. Գոյական

  1. Գոյականի ճանաչում

  2. Անձնանիշ և իրանիշ գոյականներ

  3. Հատուկ և հասարակ գոյականներ

  4. Գոյականի թիվը

  5. Ուղղական, սեռական, տրական և հայցական հոլովներ

  6. Բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովներ

  7. Գոյականի հոլովումը

  8. Հոլովներ և հոլովումներ. ընդհանուր, առում

 2. Ածական

  1. Ածականի ճանաչում

  2. Ածականի համեմատության աստիճանները

 3. Թվական

  1. Թվականի ճանաչում

  2. Թվականի տեսակներ

 4. Դերանուն

  1. Անձնական դերանուն

  2. Ցուցական դերանուններ

  3. Փոխադարձ դերանուններ

  4. Հարցական և հարաբերական դերանուններ

  5. Որոշյալ դերանուններ

  6. Անորոշ դերանուններ

  7. Ժխտական դերանուն

  8. Դերանուն. ընդհանուր

 5. Հոդեր

  1. Հոդերի տեսակները

 6. Բայ

  1. Բայի կազմությունը

  2. Բայի սեռը

  3. Անորոշ դերբայ

  4. Ենթակայական դերբայ

  5. Հարակատար դերբայ

  6. Համակատար դերբայ, անկախ դերբայներ

  7. Անկատար դերբայ

  8. Վաղակատար դերբայ

  9. Ապակատար դերբայ

  10. Ժխտական դերբայ, կախյալ դերբայներ. ընդհանուր

  11. Բայի դեմքը, թիվը, ժամանակը

  12. Անկատար, վաղակատար և ապակատար ժամանակաձևեր

  13. Անցյալ կատարյալ

  14. Ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակներ

  15. Հրամայական եղանակ

  16. Բայի եղանակներ և ժամանակաձևեր