Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ըղձական անցյալի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
2. Ըղձական ապառնիի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

2
3. Ենթադրական անցյալի ճանաչում, ժխտականի կազմում

Բարդություն հեշտ

2
4. Ենթադրական ապառնիի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
5. Հարկադրական եղանակի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
6. Հարկադրականի տարբերակումը անորոշով կառույցից

Բարդություն հեշտ

2
7. Ենթադրական եղանակի ժամանակաձևերի հայտնաբերում բառաշարքում

Բարդություն միջին

2
8. Հարկադրական եղանակի ժամանակաձևերի ճանաչում նախադասության մեջ

Բարդություն միջին

2
9. Ըղձական եղանակի բայի ճանաչում նախադասության մեջ

Բարդություն միջին

2
10. Ենթադրական եղանակի բայի ճանաչում նախադասության մեջ

Բարդություն միջին

2
11. Ըղձականի կազմում անորոշից

Բարդություն միջին

2
12. Ժխտական դերբայի ճանաչում

Բարդություն միջին

2
13. Հարկադրական եղանակի կազմում

Բարդություն միջին

2
14. Հարկադրական եղանակի բայի ճանաչում նախադասության մեջ

Բարդություն միջին

2
15. Ըղձական եղանակի ճանաչում նախադասության մեջ. նրա հատկանիշների որոշում

Բարդություն բարդ

5
16. Ենթադրական եղանակի ճանաչում նախադասության մեջ. նրա հատկանիշների որոշում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ