Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ածականի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Ածականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Ածականի ճանաչում նախադասության մեջ

Բարդություն հեշտ

1
4. Ածականի բառակազմություն. բարդ ածականներ

Բարդություն հեշտ

1
5. Ածանցավոր ածականներ

Բարդություն միջին

3
6. Ածականի բառակազմություն՝ ածականով և գոյականով

Բարդություն միջին

3
7. Ածականի բառակազմություն՝ երկու գոյականով

Բարդություն միջին

3
8. Ածականի բառակազմություն. գոյական+վերջածանց

Բարդություն միջին

3
9. Նախադասություններում ածականների ճանաչում

Բարդություն միջին

2
10. Տրված բառերի միացումով ածականի կազմում

Բարդություն միջին

4
11. Ածական ունեցող նախադասության ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
12. Գոյականաբար գործածված ածականի ճանաչում

Բարդություն բարդ

5
13. Ածական չունեցող նախադասության ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
14. Ածականի և նրա պաշտոնի ճանաչում տեքստում

Բարդություն բարդ

5.5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար