Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բառի հոլովի որոշում

Բարդություն հեշտ

2
2. Բացառական հոլովով դրված տեղի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
3. Գործիական հոլովով դրված ժամանակի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
4. Գործիական հոլովով դրված ձևի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
5. Գործիական հոլովով դրված տեղի պարագայի ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
6. Բառի՝ ներգոյական հոլովով գործածվելը, ներգոյականի կազմում

Բարդություն միջին

2
7. Գործիական հոլովով դրված խնդրի ճանաչում

Բարդություն միջին

3
8. Բառի՝ ներգոյական հոլովով գործածվելը

Բարդություն միջին

3
9. Նախադասության մեջ համապատասխան հոլովով գործածված բառերի ճանաչում

Բարդություն միջին

4
10. Ներգոյական հոլովով գործածված բառի պաշտոնի որոշում

Բարդություն բարդ

4.5
11. Բացառական հոլովով դրված բառի պաշտոնի որոշում

Բարդություն բարդ

5
12. Բացառական հոլովով դրված բառերի պաշտոնների որոշում

Բարդություն բարդ

6
13. Գործիական հոլովով դրված բառի պաշտոնի որոշում

Բարդություն բարդ

4
14. Բառերը տեղադրել տեքստում համապատասխան հոլովներով

Բարդություն միջին

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար