Հետևյալ շարքում ո՞ր եղանակի ժամանակաձև չկա:
 
1. պատմեիք
2. սպասել էինք
3. կժպտան
4. պետք է ասեմ
            
 
 
Նշի՛ր, թե 4-ը որ եղանակի բայ է: