Բայի դրական խոնարհումը
Սահմանական եղանակ
թիվըդեմքը    
անկատար ներկա
(սահմա-նական ներկա)
անկատար անցյալ
վաղակատար ներկա
(սահմանական անցյալ)
վաղակատար անցյալ
ապակատար ներկա (սահմա-նական անցյալ)
ապա-կատար անցյալ
անցյալ կատարյալ
եզա-կի
1-ին
2-րդ
3-րդ
երգում եմ
երգում ես
երգում է
երգում էի
երգում էիր
երգում էր
երգել եմ
երգել ես
երգել է
երգել էի
երգել էիր
երգել էր
երգելու եմ
երգելու ես
երգելու է
երգելու էի
երգելու էիր
երգելու էր                    
երգեցի
երգեցիր
երգեց
հոգ-նակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
երգում ենք
երգում եք
երգում են
երգում էինք
երգում էիք
երգում էին                  
երգել ենք
երգել եք
երգել են
երգել էինք
երգել էիք
երգել էին 
երգելու ենք
երգելու եք
երգելու են
երգելու էինք
երգելու էիք
երգելու էին
երգեցինք
երգեցիք
երգեցին
 
Հրամայական եղանակ
թիվը 
եզակի
երգի՛ր
խաղա՛ վազեցրո՛ւ 
հոգնակի
երգե՛ք
խաղացե՛ք
վազեցրե՛ք
 
Ըղձական եղանակ
թիվըդեմքըըղձական ապառնիըղձական անցյալ
եզակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
երգեմ
երգես
երգի
երգեի
երգեիր
երգեր
հոգնակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
երգենք
երգեք
երգեն
երգեինք
երգեիք
երգեին
 
Ենթադրական եղանակ
թիվըդեմքըըղձական ապառնիըղձական անցյալ
եզակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
կերգեմ
կերգես
կերգի
կերգեի
կերգեիր
կերգեր
հոգնակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
կերգենք
կերգեք
կերգեն
կերգեինք
կերգեիք
կերգեին
 
Հարկադրական եղանակ
թիվըդեմքըըղձական ապառնիըղձական անցյալ
եզակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
պիտի/պետք է երգեմ
պիտի/պետք է երգես
պիտի/պետք է երգի
պիտի/պետք է երգեի
պիտի/պետք է երգեիր
պիտի/պետք է երգեր
հոգնակի
1-ին
2-րդ
3-րդ
պիտի/պետք է երգենք
պիտի/պետք է երգեք
պիտի/պետք է երգեն
երգեինք
երգեիք
երգեին