Տրված ցուցական դերանուններից ո՞րը հոգնակի թիվ ունի: