Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14.5Մ.
1. Ցուցական դերանվան ճանաչում 1Մ.
2. Ցուցական դերանունների կիրառումը նախադասության մեջ 1Մ.
3. Այլ խոսքի մասերի փոխարինումը դերանուններով 6.5Մ.
4. Ցուցական դերանունների հոլովումը 1Մ.
5. Որոշել ցուցական դերանվան պաշտոնը 5Մ.