Գտնենք \(47\) և \(5\) թվերի տարբերությունը:
 
1. \(47\) թիվը ներկայացնենք \(40+7\) կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 
2. \(7\)-ից հանենք \(5\), կստանաք \(2\)
\( \)
3. \(40\)-ին գումարենք \(2\), կստանաք \(42\)

\(47-5=(40+7)-5=40+(7-5)=40+2=42\)

Գտնենք \(78-30\) արտահայտության արժեքը:
  
1. \(78\) թիվը ներկայացնենք \(70+8\) կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 
2. \(70\) -ից հանենք \(30\), կստանաք \(40\)
\( \) 
3. \(40\) -ին էլ գումարենք \(8\), կստանանք \(48\)

\(78-30=(70+8)-30=(70-30)+8=40+8=48\)
 
Գտնենք \(59-25\) արտահայտության արժեքը:

1. \(59\) և \(25\) թվերը ներկայացնենք \(50+9\) և \(20+5\) կարգային գումարելիների գումարների տեսքով:
  
2. \(50\) -ից հանենք \(20\), կստանանք \(30\)
\( \) 
3. Գտնենք \(9\) և \(5\) միավորների տարբերությունը, կստանանք \(4\)
\( \) 
4. \(30\) -ին էլ գումարենք \(4\), կստանանք \(34\)

\(59-25=(50+9)-(20+5)=(50-20)+(9-5)=30+4=34\)