1-ին դասարան

 1. Առարկաների հատկությունները, համեմատում ըստ գույնի, նյութի, ձևի ու չափի

  1. Առարկաների հատկությունների համեմատումը

 2. Առարկաների տարածական առնչություններ

  1. Աջ-ձախ-մեջտեղ, վերև-ներքև, վերևինը-մեջտեղինը-ներքևինը, ներս-դուրս, վրա-տակ

 3. Հավաքածուների համեմատում զույգեր կազմելու միջոցով

  1. Համեմատում (շատ, քիչ, նույնքան)

 4. Առաջին տասնյակ: 1-ից 9 թվերը և թվանշանները

  1. Մինչև 10 հաշվում պատկերների ու առարկաների միջոցով

  2. Մինչև 10 ուղիղ և հետ հաշվում

  3. Մինչև 10 թվերի հերթականություն և համարակալում

 5. 0-ից 9 թվերի կազմությունը

  1. 9-ի սահմաններում գումարում

  2. Գումարի անհայտ բաղադրիչի գտնելը

  3. 9-ի սահմաններում հանում

  4. Տարբերության անհայտ բաղադրիչի գտնելը

  5. Զրոյի գումարում և հանում

  6. Պարզ խնդիրների լուծում գումարման և հանման վերաբերյալ

 6. Միանիշ թվերի համեմատում

  1. Թվերի համեմատում (մեծ-փոքր, հավասար-անհավասար գրանցում (>, <, =, ≠) նշանների միջոցով

  2. Համեմատում պատկերի միջոցով (ավելի շատ, ավելի քիչ)

 7. Երկրաչափական պատկերներ

  1. Կետ, գիծ, ճառագայթ, հատված

  2. Շրջան, եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն

 8. Երկրորդ տասնյակ

  1. Տասնյակ, 10 թիվը

  2. 10-ից 20 թվերը, ուղիղ և հետ հաշվում

  3. Մինչև 20 թվերի համեմատում (մեծ-փոքր, հավասար-անհավասար գրանցում (=, ≠, >,<) նշանների միջոցով

  4. 20-ի սահմաններում գումարում և հանում

  5. Պարզ խնդիրների լուծում

 9. Չափման միավորներ և մեծությունների չափումը, հատկությունները

  1. Երկարություն, երկարության միավորներ

2-րդ դասարան

 1. 21-ից 100 թվերը

  1. 21-ից 100 թվերը

 2. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում

  1. Երկնիշ թվերի գումարում

  2. Երկնիշ թվերի հանում

 3. Երկնիշ թվերի համեմատում

  1. Երկնիշ թվերի համեմատում

 4. Չափումներ

  1. Մետր

  2. Կիլոգրամ

  3. Լիտր

 5. Բազմապատկում

  1. Հասկացություն բազմապատկման մասին

  2. Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը

  3. 2-ի բազմապատկում

  4. 3-ի բազմապատկում

  5. 4-ի բազմապատկում

  6. 5-ի բազմապատկում

  7. 6-ի բազմապատկում

  8. 7-ի բազմապատկում

  9. 8-ի բազմապատկում

  10. 9-ի բազմապատկում

 6. Բաժանում

  1. Բաժանում

 7. Զույգ և կենտ թվեր

  1. Զույգ և կենտ թվեր

 8. Գործողությունների կատարման կարգ

  1. Առանց փակագծերի արտահայտություններ

  2. Փակագծերով արտահայտություններ

3-րդ դասարան

 1. Թվեր

  1. Թվերի անվանումները

  2. Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր

  3. Թվի ներկայացումը

  4. Թվի գրության երկրորդ դաս

  5. Թվերի համեմատումը

  6. Զույգ և կենտ թվեր

 2. Հայկական և հռոմեական թվագրություն

  1. Հայկական թվագրության համակարգ

  2. Հռոմեական թվագրության համակարգ

 3. Գումարում և հանում

  1. Գումարում առանց կարգային անցման

  2. Գումարում կարգային անցումով

  3. Հանում առանց կարգային անցման

  4. Հանում կարգային անցումով

 4. Գումարման գործողության հատկությունները

  1. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

  2. Գումարման զուգորդական հատկությունը

  3. Տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների համատեղ կիրառումը

  4. Գումարի և տարբերության հատկությունները

  5. Գործողությունների կատարման քայլաշար

  6. Գումարում, գումարման ստուգումը

 5. Բազմապատկում և բաժանում

  1. Թվի բազմապատկումը 10-ով և 100-ով

  2. Թվի բաժանումը 10-ի և 100-ի

  3. Միանիշ թվի և կլոր տասնյակի արտադրյալը

  4. Կլոր տասնյակի բաժանումը միանիշ թվի

  5. Կլոր տասնյակների բազմապատկումը

  6. Կլոր տասնյակների բաժանումը

 6. Բազմապատկման գործողության հատկությունները

  1. Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

  2. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

  3. Արտադրյալի հատկությունները

 7. Տվյալներ և դատողություններ

  1. Տվյալների հավաքում

  2. Ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ դատողություններ

 8. Տեքստային խնդիրներ

  1. Խնդրի պայմանն ու պահանջը

  2. Խնդրի համառոտագրություն

  3. Տեքստային խնդիրների լուծում

 9. Բազմանիշ թվեր

  1. Բազմանիշ թվերի գրառումը

  2. Բազմանիշ թվերի անվանումները

  3. Բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

  4. Բազմանիշ թվերի համեմատումը

  5. Բազմանիշ թվերի համեմատումը քայլաշարով

 10. Բազմանիշ թվերի գումարումն ու հանումը

  1. Բազմանիշ թվերի գումարումը և հանումը

  2. Գումարում և հանում սյունակով

  3. Բազմանիշ թվերի գումարում կարգային անցումով

  4. Բազմանիշ թվերի հանում կարգային անցումով

  5. Գումարման հատկությունների կիրառումը

 11. Բազմանիշ թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը

  1. Երկնիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

  2. Բազմանիշ և միանիշ թվերի արտադրյալը

  3. Բազմապատկման գրառումը սյունակով

  4. Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ թվով

  5. Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը

  6. Երկնիշ թվի բաժանումը երկնիշ թվի

  7. Բազմանիշ թվի և միանիշ թվի քանորդը

 12. Չափման միավորներ

  1. Մետաղադրամ և թղթադրամ

  2. Երկարության չափման միավորները

  3. Ժամանակի չափման միավորները

  4. Զանգվածի չափման միավորները

 13. Հավասար պատկերներ

  1. Պատկերների համընկնումը

  2. Պատկերների բաժանումը հավասար մասերի

  3. Համաչափ պատկերներ

  4. Պատկերի մակերեսը

  5. Մակերեսի չափման միավորները

4-րդ դասարան

 1. Թվերի գրառումը

  1. Կարգային միավոր

  2. Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

 2. Գործողությունների կատարում

  1. Գործողությունների կատարման կարգը

  2. Տարբեր կարգի գործողություններ

  3. Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

 3. Թվաբանական գործողությունների հատկությունները

  1. Գումարման տեղափոխական հատկությունը

  2. Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

  3. Գումարման զուգորդական հատկությունը

  4. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը

  5. Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառում

  6. Բազմապատկման հատկությունների համատեղ կիրառում

  7. Գումարման ստուգումը հանումով

  8. Հանման ստուգումը գումարումով

  9. Թվերի համեմատում

 4. Բազմանիշ թվերի բազմապատկումն ու բաժանումը

  1. Բազմանիշ թվի բազմապատկումը եռանիշ թվով

  2. Բաժանում երկնիշ թվի վրա

  3. Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով

  4. Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

  5. Բաժանում եռանիշ թվի

 5. Անհայտ մեծությունների որոշումը

  1. Անհայտ արտադրիչի գտնելը

  2. Անհայտ բաժանելիի գտնելը

  3. Անհայտ բաժանարարի գտնելը

 6. Տեքստային խնդիրներ

  1. Տրված թվով կամ անգամ մեծացում կամ փոքրացում

  2. Խնդիրներ հեռավորություն հաշվելու վերաբերյալ

 7. Մնացորդով բաժանում

  1. Մնացորդով բաժանում

  2. Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի, 1000-ի

  3. Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

 8. Բաժանելիության հայտանիշներ

  1. Բազմապատիկ և բաժանարար

  2. 10-ի, 100-ի, 1000-ի բաժանելիության հայտանիշները

  3. 5-ի բաժանելիության հայտանիշը

  4. Զույգ և կենտ թվեր

  5. 2-ի բաժանելիության հայտանիշը

 9. Չափման միավորներ

  1. Շարժման խնդիրներ

  2. Երկարության չափման միավորները

  3. Ժամանակի չափման միավորները

  4. Օր, շաբաթ, տարի

  5. Տարեթիվ, դար

 10. Կոտորակներ

  1. Մաս և ամբողջ

  2. Թվի մասը գտնելը

  3. Թվի գտնելը տրված մասով

  4. Մասերի համեմատումը

  5. Կոտորակ

  6. Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը

  7. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը

  8. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

5-րդ դասարան

 1. Բնական թվեր

  1. Տասական համակարգ

  2. Բնական թվեր

 2. Թվաբանական գործողություններ

  1. Թվաբանական գործողությունների օրենքները

  2. Մնացորդով բաժանում

  3. Թվային արտահայտություններ

 3. Մեծությունների չափում

  1. Ուղիղ, ճառագայթ, հատված

  2. Հատվածների չափումը

  3. Կոորդինատային ճառագայթ

  4. Անկյուն, անկյունների չափումը

  5. Զուգահեռ և փոխուղղահայաց ուղիղներ

  6. Բազմանկյուններ

  7. Ուղղանկյուն

  8. Ուղղանկյունանիստ

 4. Թվերի բաժանելիությունը

  1. Բաժանարար և բազմապատիկ

  2. Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի

  3. Բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի, 4-ի, 8-ի

  4. Պարզ և բաղադրյալ թվեր

  5. Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

 5. Սովորական կոտորակներ

  1. Սովորական կոտորակի գաղափարը

  2. Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

  3. Ընդհանուր հայտարարի բերելը

  4. Կոտորակների համեմատումը

  5. Կոտորակների գումարումն ու հանումը

  6. Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

  7. Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

 6. Խառը թվեր

  1. Խառը թվի գաղափարը

  2. Խառը թվերի համեմատումը

  3. Թվաբանական գործողություններ խառը թվերի հետ

  4. Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

  5. Կոտորակները կոորդինատային ճառագայթի վրա

6-րդ դասարան

 1. Մեծություններ, տոկոսներ

  1. Տառային արտահայտություններ

  2. Հարաբերություններ

  3. Համեմատություններ, նրանց հիմնական հատկությունը

  4. Ուղիղ և հակադարձ համեմատական կախումներ

  5. Խնդիրների լուծում համեմատականության վերաբերյալ

  6. Տոկոսներ

  7. Մասշտաբ

  8. Համաչափություն

 2. Տվյալների հավաքում և մշակում

  1. Դիագրամներ

  2. Գրաֆիկներ

  3. Պատահույթ

  4. Պատահույթի հավանականությունը

 3. Ամբողջ թվեր

  1. Բացասական և դրական թվեր

  2. Կոորդինատային ուղիղ

  3. Ամբողջ թվի հակադիր թիվը

  4. Ամբողջ թվի մոդուլը

  5. Ամբողջ թվերի համեմատումը

  6. Միևնույն նշանի ամբողջ թվերի գումարումը

  7. Տարբեր նշաններով ամբողջ թվերի գումարումը

  8. Ամբողջ թվերի հանումը

  9. Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

  10. Ամբողջ թվերի բաժանումը

  11. Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները

  12. Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

  13. Կոորդինատային հարթություն

  14. Գրաֆիկներ կոորդինատային հարթության վրա

 4. Ռացիոնալ թվեր

  1. Ռացիոնալ թվերի գաղափարը

  2. Ռացիոնալ թվերը կոորդինատային ուղղի վրա

  3. Ռացիոնալ թվի մոդուլը

  4. Ռացիոնալ թվի հակադիր թիվը

  5. Ռացիոնալ թվերի համեմատումը

  6. Ռացիոնալ թվերի գումարումը

  7. Ռացիոնալ թվերի հանումը

  8. Ռացիոնալ թվերի բազմապատկումը

  9. Ռացիոնալ թվերի բաժանումը

  10. Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքները

  11. Ռացիոնալ թվի հակադարձ թիվը

  12. Ռացիոնալ թվերի պատկերումը կոորդինատային հարթության վրա

  13. Ուղղանկյան մակերեսը

  14. Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը

  15. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

  16. Մեծությունների չափումը տրված ճշտությամբ

  17. Տառային արտահայտություններ, բանաձևեր

  18. Մեկ անհայտով հավասարումներ

  19. Մեկ փոփոխականով պարզագույն անհավասարումներ

  20. Տեքստային խնդիրներ

  21. Ճշմարիտ և կեղծ ասույթներ

 5. Տասնորդական կոտորակներ

  1. Տասնորդական կոտորակի գաղափարը

  2. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը

  3. Տասնորդական կոտորակի ներկայացումը սովորական կոտորակի միջոցով

  4. Տասնորդական կոտորակների համեմատումը

  5. Տասնորդական կոտորակների պատկերումը կոորդինատային ուղղի վրա

  6. Տասնորդական կոտորակների գումարումն ու հանումը

  7. Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը

  8. Տասնորդական կոտորակի բաժանումը ամբողջ թվի

  9. Տասնորդական կոտորակների բաժանումը

  10. Տասնորդական կոտորակների կլորացումը