Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Խնդրի համառոտագրությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Համառոտագրում

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու հատվածների մասին խնդրի համառոտագրությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Մրգերի մասին խնդրի համառոտագրում

Բարդություն հեշտ

1
5. Խնդրի համառոտագրություն և լուծում

Բարդություն միջին

3
6. Հայկի մտապահած թիվը

Բարդություն միջին

3
7. Խնդիր գործվածքի մասին

Բարդություն միջին

3
8. Տղաների ունեցած փողը

Բարդություն միջին

4
9. Գևորգի գնումները

Բարդություն բարդ

5
10. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ