Առաջին թիվը 70-նն է, իսկ երկրորդը առաջինից մեծ է 3-ով:
 
Լրացրու խնդրի համառոտագրությունը:
 
Iին թիվ70IIրդ թիվ70+i?