Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Աջ, ձախ, մեջտեղ

Բարդություն հեշտ

1
2. Աջ, թ՞ե ձախ

Բարդություն հեշտ

1
3. Մեջտեղ

Բարդություն հեշտ

2
4. Վերև, թե՞ ներքև

Բարդություն հեշտ

2
5. Գործողության ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

2
6. Ներքև, վերև

Բարդություն հեշտ

2
7. Ներս, դուրս

Բարդություն հեշտ

1
8. Վրա, տակ

Բարդություն հեշտ

1
9. Աջ, ձախ

Բարդություն միջին

3
10. Առարկաների քանակը նկարի աջ և ձախ կողմերում

Բարդություն միջին

2
11. Վերևում, մեջտեղում, թե՞ ներքևում

Բարդություն միջին

3
12. Ուղղությունները՝ վերևից ներքև, ներքևից վերև

Բարդություն միջին

3
13. Կենդանիների տեղն աղյուսակում

Բարդություն միջին

4
14. Պատկերների տարածական դիրքերը

Բարդություն բարդ

4
15. Որոշել նախադասությունների ճիշտն ու սխալը

Բարդություն բարդ

5
16. Շարժման ուղղությունը

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար