1. Առարկաների հատկությունները, համեմատում ըստ գույնի, նյութի, ձևի ու չափի

  1. Առարկաների հատկությունների համեմատումը

 2. Առարկաների տարածական առնչություններ

  1. Աջ-ձախ-մեջտեղ, վերև-ներքև, վերևինը-մեջտեղինը-ներքևինը, ներս-դուրս, վրա-տակ

 3. Հավաքածուների համեմատում զույգեր կազմելու միջոցով

  1. Համեմատում (շատ, քիչ, նույնքան)

 4. Առաջին տասնյակ: 1-ից 9 թվերը և թվանշանները

  1. Մինչև 10 հաշվում պատկերների ու առարկաների միջոցով

  2. Մինչև 10 ուղիղ և հետ հաշվում

  3. Մինչև 10 թվերի հերթականություն և համարակալում

 5. 0-ից 9 թվերի կազմությունը

  1. 9-ի սահմաններում գումարում

  2. Գումարի անհայտ բաղադրիչի գտնելը

  3. 9-ի սահմաններում հանում

  4. Տարբերության անհայտ բաղադրիչի գտնելը

  5. Զրոյի գումարում և հանում

  6. Պարզ խնդիրների լուծում գումարման և հանման վերաբերյալ

 6. Միանիշ թվերի համեմատում

  1. Թվերի համեմատում (մեծ-փոքր, հավասար-անհավասար գրանցում (>, <, =, ≠) նշանների միջոցով

  2. Համեմատում պատկերի միջոցով (ավելի շատ, ավելի քիչ)

 7. Երկրաչափական պատկերներ

  1. Կետ, գիծ, ճառագայթ, հատված

  2. Շրջան, եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն

 8. Երկրորդ տասնյակ

  1. Տասնյակ, 10 թիվը

  2. 10-ից 20 թվերը, ուղիղ և հետ հաշվում

  3. Մինչև 20 թվերի համեմատում (մեծ-փոքր, հավասար-անհավասար գրանցում (=, ≠, >,<) նշանների միջոցով

  4. 20-ի սահմաններում գումարում և հանում

  5. Պարզ խնդիրների լուծում

 9. Չափման միավորներ և մեծությունների չափումը, հատկությունները

  1. Երկարություն, երկարության միավորներ