Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ/սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

1
2. Տարբեր նիշերով թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
3. Հաջորդական թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Քառանիշ թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
5. Պնդում թվերի համեմատման մասին

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվերից մեծը/փոքրը

Բարդություն հեշտ

2
7. Տրված թվերից մենամեծը/ամենափոքրը

Բարդություն միջին

2
8. Ամենամեծ և ամենափոքր թվերը (հնգանիշ թվեր)

Բարդություն միջին

4
9. Գումարների համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Թվի մեծացում/փոքրացում

Բարդություն միջին

4
11. Տարբերությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
12. Նախադասություն և անհավասարություն

Բարդություն միջին

3
13. Թվերի դասավորությունը

Բարդություն բարդ

6
14. Անհավասարությանը բավարարող թվեր

Բարդություն բարդ

5
15. Մեծ թվերի համեմատում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար