Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերների անվանման տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Բազմանկյունների անվանումները

Բարդություն հեշտ

2
3. Պատկերի անունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ճանաչել քառանկյունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Քառանկյան անկյունագծերը

Բարդություն հեշտ

1
6. Բեկյալի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Բազմանկյան կողմերը, անկյուններն ու գագաթները

Բարդություն հեշտ

1
8. Բազմանկյուն է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
9. Բազմանկյան անվանման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
10. Պատկերված քառանկյան անկյունագծերը

Բարդություն հեշտ

1
11. Եռանկյան պարագիծը

Բարդություն միջին

3
12. Ճանաչել բազմանկյունը

Բարդություն միջին

3
13. Տրված բազմանկյան անկյունագծերի թիվը

Բարդություն միջին

3
14. Վեցանկյան անկյունագծերը

Բարդություն միջին

3
15. Անկյունների թիվը պատկերներում

Բարդություն միջին

3
16. Ուղղանկյան անկյունագծերը

Բարդություն միջին

4
17. Վեցանկյուն

Բարդություն միջին

4
18. Եռանկյան պարագծի որոշումը

Բարդություն միջին

1
19. Քառանկյան պարագծի որոշումը

Բարդություն միջին

4
20. Երկու կողմերով բեկյալներ

Բարդություն բարդ

6
21. Բեկյալի հատկությունը

Բարդություն բարդ

6
22. Տրված գագաթներով բեկյալներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար