1. Այս քառանկյան անվանումներից ո՞րն է ճիշտ գրված:
 
                        \(L\)                                       \(G\)
Cetrst_nosauk.png
 \(K\)                                    \(D\)
  
Կարող են լինել մի քանի ճիշտ պատասխաններ: 
 
2. Գրիր հնգանկյան անվանման ճիշտ տառերը:
 
Piecst_nosauk.png
 
Հնգանկյուն՝ EiiCi