1. Բնական թվեր

  1. Տասական համակարգ

  2. Բնական թվեր

 2. Թվաբանական գործողություններ

  1. Թվաբանական գործողությունների օրենքները

  2. Մնացորդով բաժանում

  3. Թվային արտահայտություններ

 3. Մեծությունների չափում

  1. Ուղիղ, ճառագայթ, հատված

  2. Հատվածների չափումը

  3. Կոորդինատային ճառագայթ

  4. Անկյուն, անկյունների չափումը

  5. Զուգահեռ և փոխուղղահայաց ուղիղներ

  6. Բազմանկյուններ

  7. Ուղղանկյուն

  8. Ուղղանկյունանիստ

 4. Թվերի բաժանելիությունը

  1. Բաժանարար և բազմապատիկ

  2. Բաժանելիությունը 2-ի, 5-ի, 10-ի

  3. Բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի, 4-ի, 8-ի

  4. Պարզ և բաղադրյալ թվեր

  5. Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

 5. Սովորական կոտորակներ

  1. Սովորական կոտորակի գաղափարը

  2. Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

  3. Ընդհանուր հայտարարի բերելը

  4. Կոտորակների համեմատումը

  5. Կոտորակների գումարումն ու հանումը

  6. Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

  7. Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

 6. Խառը թվեր

  1. Խառը թվի գաղափարը

  2. Խառը թվերի համեմատումը

  3. Թվաբանական գործողություններ խառը թվերի հետ

  4. Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

  5. Կոտորակները կոորդինատային ճառագայթի վրա