Սովորական կոտորակների հիմնական հատկության կիրառումը տասնորդական կոտորակների դեպքում
Դիտարկենք \(MN\) հատվածը, որի երկարությունը \(7\) սմ է, կամ՝ \(70\) մմ:
 
\(1\) սմ \(= \)110 դմ, հետևաբար, \(7\) սմ \(= \)710 դմ \(= \)\(0,7\) դմ: Ուրեմն, \(MN\ \)\(= 0,7\) դմ:
 
\(1\) մմ \(= \)1100 դմ, հետևաբար, \(70\) մմ \(= \)70100 դմ \(= 0,70\) դմ: Ուրեմն, \(MN\ = 0,70\) դմ:
 
Ստացանք, որ \(MN = 0,7\) դմ \(= 0,70\) դմ: Այսպիսով, \(0,7\) և \(0,70\) տասնորդական կոտորակները հավասար են:
 
Նկատենք, որ նույն արդյունքն ենք ստանում, եթե համեմատենք 0,7=710 և 0,70=70100 սովորական կոտորակները:
 
Կիրառելով սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և կրճատելով 10-ով, ստանում ենք՝
 
70100=7101010=710
 
Նորից ստանում ենք, որ՝ 0,7=0,70
Եթե տասնորդական կոտորակի վերջում կցագրել զրո, ապա կոտորակը չի փոխվի:
Բերենք օրինակներ:
 
0,2=0,20=0,2000,94=0,940=0,9400=0,94000571=571,0=571,0063,409=63,4090=63,40900
Եթե տասնորդական կոտորակի վերջից դեն նետել զրոն, ապա կոտորակը չի փոխվի:
Օրինակներ.
 
268,0=28671,400=71,40=71,40,003000=0,00300=0,0030=0,003
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: