Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Սեռատարիքային բուրգի միջին մասը ցույց է տալիս  :