Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Մակերևույթի հիմնական առանձնահատկությունները 1Մ.
2. Լեռան բարձրության որոշումը ճնշման տարբերություների հիման վրա 4Մ.
3. Հարավային ծալքաբեկորավոր լեռների և միջլեռնային գոգավորությունների մարզ 2Մ.