1. Երկրաբանական հիմքը, օգտակար հանածոները և լեռնագրությունը