Լեռան ստորոտին օդի ջերմաստիճանը  20 °C է, գագաթին՝  1\(°C\): Որոշել լեռան հարաբերական բարձրությունը: Հաշվարկը կատարել յուրաքանչյուր \(1000\) մ-ին 5°C փոփոխման սկզբունքով (պատասխանը կլորացնել մինչև տասներորդական նիշը):
 
Պատասխան՝ °C