Համապատասխան դաշտերից կատարի՛ր ընտրություն և կազմի՛ր ճիշտ նախադասություններ.
 
Տարբեր վառելանյութերի թերայրման հետևանքով մթնոլորտ են արտանետվում`
,
 
որոնց քիմիական բանաձևն է`
 
Այդ միացությունների պատճառով առաջանում է`
 
:
 
1200-18727578-greenhouse-effect-earth.jpg