Լրացրու բերված թեորեմի ձևակերպումը:

Եթե ուղիղը  է     , ապա այն  է այդ հարթությանը: