Լրացրու բերված թեորեմի ձևակերպումը:

  այն հատվածները, որոնց ծայրակետերն ընկած են երկու  մեջ,  են: