\(OABC\) քառանիստում \(D\), \(E\), \(F\) կետերը \(AO\), \(BO\), \(CO\) կողերի միջնակետերն են:
 
Trijst_piram1.png
 
Հաշվիր քառանիստի այդ կետերով անցնող հարթության՝ \(DEF\)-ի մակերեսը, եթե \(ABC\) եռանկյան մակերեսը 248 սմ² է:
 
Պատասխան՝ \(DEF\) եռանկյան մակերեսը  սմ² է: