Տրված է ΔBCA,AC=BC:
 
Եռանկյան հիմքը 11 դմ-ով փոքր է սրունքից:

\(BCA\) եռանկյան պարագիծը հավասար է 121 դմ-ի: Հաշվիր եռանկյան կողմերը:
 
\(AB =\) ii

\(BC =\) ii

\(AC =\)ii