L
Mediana_cita.png
O                                          T                                           C
 
OLC եռանկյան LT միջնագծի վրա վերցված է \(N\) կետը: Ապացուցիր, որ \(N\)T-ն հանդիսանում է O\(N\)C եռանկյան միջնագիծ:
 
1. Եռանկյան միջնագիծ հանդիսանում է այն հատվածը, որը տարված է եռանկյան գագաթից`
 
 
2. Տրված OLC եռանկյան և O\(N\)C եռանկյան համար OC կողմը  է:
 
3. Քանի որ O\(N\)C եռանկյան մեջ \(N\)T հատվածը տարված է  գագաթից դեպի
 
OC կողմի , ապա այն հանդիսանում է այդ եռանկյան :