new.png
 
\(ABC\) հավասարասրուն եռանկյան \(AB\) սրունքը երկու անգամ մեծ է \(AC\) հիմքից:
 
Հաշվիր եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե եռանկյան պարագիծը 87 սմ է:
 
1. Նշիր այս եռանկյան հավասար կողմերը՝ \(=\)
 
2. \(AB\)\(=\) սմ
   
    \(BC\)\(=\) սմ
 
    \(AC\)\(=\) սմ