Գծիր \(ABC\) եռանկյունը և տար \(ED\)\(AC\) հատվածները: Հայտնի է, որ՝ DAB,EBC, CBA=77°,BDE=55°

Գտիր\(BCA\)
 
BCA=i°