Համեմատական հատվածներ
Հատվածների հարաբերություն կոչվում է նրանց երկարությունների հարաբերությունը:
Դիտարկենք \(AB\) և \(VN\) հատվածները, որտեղ \(АВ\) -ն \(2\) անգամ մեծ է երկրորդ հատվածից:
 
Proporc_nogr1.png
 
\(AB\) և \(VN\) հատվածների հարաբերությունը հավասար է \(2 : 1\)
 
ABVN=21
 
Կարելի է նաև ասել, որ \(VN\) և \(AB\) հատվածների հարաբերությունը \(1 : 2\) է:
 
VNAB=12 
 
Հաջորդ օրինակում \(AR\) հատվածը հավասար է երեք միավորի, իսկ \(VZ\) հատվածը՝ երկու միավորի:
 
Proporc_nogr2.png
 
\(AR\) և \(VZ\) հատվածների հարաբերությունը \(3 : 2\) է:
 
ARVZ=32
 
կամ՝
 
VZAR=23
Եթե \(a\) և \(b\) հատվածների երկարությունների հարաբերությունը հավասար է \(c\) և \(d\) հատվածների երկարությունների հարաբերությանը, այսինքն՝ ab=cd, ապա այդ հատվածները կոչվում են համեմատական:
Համեմատենք վերևի հատվածների երկարությունները՝ ABVNARVZ: Ստացանք, որ հատվածները համեմատական չեն:
 
Դիտարկենք հաջորդ նկարը:
 
Proporc_nogr1.pngProporc_nogr3.png
 
Համեմատենք հատվածների երկարությունները՝ ABVNև AHVT
ABVN=21ևAHVT=4221=21
 
Ուրեմն, ABVN=AHVT: Այս հատվածների զույգերը համեմատական են:  
 
Հատվածների հարաբերությունը գրելու համար պետք է երկու հատված: Համեմատական հատվածները գտնելու համար պետք է չորս հատված (հատվածների երկու զույգ):
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: