Nogriezni2.png
1. Տրված են շրջանագիծ և մի քանի հատվածներ: Որո՞նք են դրանցից հանդիսանում շառավիղներ, լարեր և տրամագծեր:
 
Շառավիղներ               Լարեր                           Տրամագծեր
                      
                           
 
2. Եթե \(EA\)\(=\)3 սմ, ապա \(NB\)\(=\) սմ: