Տրված է, որ tgα=68
 
Որոշիր այդ անկյան սինուսի արժեքը:
 
Պատասխան (կոտորակը մի կրճատիր)՝
 
sinα=ii