Բերման բանաձևեր
Դիտարկենք \(AOX\) եռանկյան երկու սուր անկյունները: Դրանց գումարը հավասար է 90°
 
Անկյուններից մեկը նշանակենք α-ով, մյուսը կլինի` 90°α
 
Vienibas_pusr2.png
 
Քանի որ sinα=AXAO;cosα=OXAO, ապա sin90°α=OXAO;cos90°α=AXAO
 
Համոզվում ենք, որ տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները՝
 
cos90°α=sinαsin90°α=cosα
 
Դիտարկենք բութ անկյունը, և այն արտահայտենք α-ով:
 
Vienibas_pusr1.png
 
Տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները՝
 
sin180°α=sinαcos180°α=cosα
Ստացված բանաձևերը կոչվում են բերման բանաձևեր՝
 
cos90°α=sinαsin90°α=cosα
 
sin180°α=sinαcos180°α=cosα
Սինուսի և կոսինուսի համար բերման բանաձևերի միջոցով ստանում ենք բերման բանաձևեր տանգենսի և կոտանգենսի համար:
 
Օրինակ՝ եթե α0°, ապա՝
 
tg180°α=sin180°αcos180°α=sinαcosα=tgα
 
եթե α0°, ապա՝
 
tg90°+α=sin90°+αcos90°+α=cosαsinα=ctgα
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, Զանգակ, 2013