Խնդիր: Տրված են եռանկյան \(a\), \(b\) կողմերը և նրանց կազմած \(C\) անկյունը:
 
Պետք է գտնել եռանկյան մյուս  կողմն ու \(A\), \(B\)  անկյունները:
 
1Երրորդ կողմը գտնելու համար պետք է կիրառել  թեորեմը:
 
Ըստ այդ թեորեմի՝
 
 
2. Անհայտ \(B\) անկյունը գտնելու համար կարելի է կիրառել հետևյալ բանաձևը՝
 
 
3. Անհայտ \(A\) անկյունը գտնելու համար կարելի է կիրառել հետևյալ բանաձևը՝