Խնդիր: Տրված են եռանկյան \(a\) կողմը և նրան առընթեր \(B\) և \(C\) անկյունները:
 
Պետք է գտնել եռանկյան \(A\)  անկյունն ու մյուս երկու կողմերը:
 
1. Պահանջվող \(A\) անկյունը գտնելու համար կարելի է կիրառել հետևյալ բանաձևը՝
 
 
2. Պահանջվող \(c\) կողմը գտնելու համար պետք է կիրառել  թեորեմը:
 
Ըստ այդ թեորեմի՝
 
 
3\(b\) կողմը գտնում ենք  ձևով: