lu.png
 
\(ABC\) եռանկյան մեջ \(AB\)-ն 7 սմ է, \(BC\)-ն 20 սմ է, իսկ նրանց կազմած \(B\) անկյունը 120° է: Լուծիր \(ABC\) եռանկյունը:
 
Արմատատակ արտահայտությունը մի ձևափոխիր, կոտորակները մի կրճատիր:
 
1. \(AC =\)i սմ:
 
2. cosA=iii
 
3. cosC=iii