Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման բանաձևը
Թեորեմ: Զուգահեռագծի \(S\) մակերեսը հավասար է նրա կից կողմերի և դրանցով կազմված անկյան սինուսի արտադրյալին:
S=absinα
 
Դիտարկենք հետևյալ զուգահեռագիծը, որում տարված է անկյունագիծը:
 
zz.png
 
Զուգահեռագիծը անկյունագծով տրոհվում է երկու հավասար եռանկյունների, որոնցից յուրաքանչյուրի մակերեսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
 
SΔ=12absinα
 
Հետևաբար,
 
S=2SΔ=212absinα=absinα
 
ինչը և պահանջվում էր ապացուցել:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, «Զանգակ», 2013