Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է P-14;13 կետը:
 
Որոշիր, թե ո՞ր կիսահարթության(ների) մեջ է այն գտնվում: