Ուղղի հավասարումը
Տրված ուղղի հավասարումը դուրս բերելու համար, այդ ուղիղը տանենք որպես տրված ծայրակետերով որևէ հատվածի միջնուղղահայաց:
 
Օգտվենք միջնուղղահայացի հիմնական հատկությունից:
Միջնուղղահայացի բոլոր կետերը հավասարահեռ են հատվածի ծայրակետերից:
Taisnes_vdj.png
 
Հատվածի ծայրակետերը AxA;yA և BxB;yB կետերն են: Միջնուղղահայացի ցանկացած Px;y կետի համար PA=PB, հետևաբար՝ PA2=PB2, և ուրեմն, տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը՝ xxA2+yyA2=xxB2+yyB2:
 
Սա հենց ուղղի հավասարումն է: Կատարելով պարզ ձևափոխություններ՝
 
x22xxA+xA2+y22yyA+yA2==x22xxB+xB2+y22yyB+yB22xxB2xxA+2yyB2yyA+xA2xB2+yA2yB2=02xB2xAx+2yB2yAy+xA2xB2+yA2yB2=0
 
ուղղի հավասարումը գրում ենք հետևյալ տեսքով՝
 
ax+by+c=0a=2xBxAb=2yByAc=xA2xB2+yA2yB2
 
Դիտարկենք հատուկ ուղիղներ:
 
Taisnes_vert_horz_vdj.png
 
1. Ուղիղը զուգահեռ է \(Oy\) առանցքին և անցնում է AxA;0 կետով:
Այդ ուղղի հավասարումն է՝ x=xA: Մասնավորապես,
\(Oy\) առանցքի հավասարումն է՝ x=0
2. Ուղիղը զուգահեռ է \(Ox\) առանցքին և անցնում է B0;yB կետով:
Այդ ուղղի հավասարումն է՝ y=yB: Մասնավորապես,
\(Ox\) առանցքի հավասարումն է՝ y=0
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, Զանգակ, 2013