Տրված է 3xy+29=0 ուղիղը:
 
Գտիր այն կետի օրդինատը, որի աբսցիսը հավասար է 3-ի:
 
Պատասխան՝ 3;i