\(D\)-ն \(ABC\) եռանկյան միջնագծերի հատման կետն է:  
 
mjj.png
 
Գտիր \(DK\) հատվածի երկարությունը, եթե \(BD\) հատվածի երկարությունը հավասար է 62 սմ:
 
\(DK\) հատվածի երկարությունը  սմ է: